KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO - Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016r. ) informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Radio Ziemi Wieluńskiej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Ziemi Wieluńskiej przy ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń, (nr tel.: 43 843 47 15 , adres e-mail: radiozw@radiozw.com.pl).

2. W zakresie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu: 43 843 47 15 lub adresem radiozw@radiozw.com.pl.

3. Radio Ziemi Wieluńskiej przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie dochodzenia i ochrony roszczeń.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Radio Ziemi Wieluńskiej, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
- przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

7. W przypadkach w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji pkt 3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Wyszukaj

Kalendarz

Sobota, 20 października 2018 Ireny, Kleopatry, Witalisa

Motto dnia

Miłość to wspaniała rzecz, sama jedna wystarczy,
by przeprowadzić z łatwością przez wszystkie życiowe sztormy.
~ Tomasz Kempis

Prognoza pogody

Reklama