Wieluń: Absolutorium dla burmistrza w zawieszeniu (zdjęcia)

   Dziś XI sesja rady Miejskiej w Wieluniu. Radni na wniosek Komisji Rewizyjnej głosowali między innymi nad nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi Wielunia Pawłowi Okrasie. 8 radnych było za, 9 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała nie przeszła, co nie jest jednoznaczne z udzieleniem absolutorium. Komisja Rewizyjna oceniła negatywnie wykonanie budżetu za rok 2018, stawiając włodarzowi miasta brak celowości i oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych.
    - Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 37 tys. 311 zł 30 gr na opłatę od postępowania egzekucyjnego dla komornika sądowego oraz odsetki na kwotę 1 680 zł . Wyżej wymienione wydatki nie miały prawa w jednostce się dokonać - argumentował przewodniczący Komisji, Radosław Wojtuniak. - Zaniechanie zapłaty odszkodowania w terminie wyznaczonym przez spółkę Centro Technika doprowadziły do uszczuplenia budżetu gminy Wieluń na kwotę 38 tys. 991 zł 30 gr. Komisja Rewizyjna w dniu 26 kwietnia złożyła zawiadomienie o popełnieniu czynu mającego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych w gminie Wieluń, którego dopuścił się pan Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia. Administracja publiczna - za publikację artykułów w Monitorze Biznesu, kwota 17 tys. 896 zł 50 gr oraz 12 tys. 300 zł. Za usługę kateringową podczas Mistrzostw Wielunia w golfie. Z opisu faktury wynika, że uczestnicy to lokalni przedsiębiorcy. Kwota to 5 tys. 700.

    - Biorąc pod uwagę obszar finansowy złożonego raportu o stanie gminy, obiektywnie można stwierdzić, że dochody własne i wydatki inwestycyjne wykazują progres, co świadczy o wzrastającym potencjale ekonomicznym gminy co w odniesieniu do realizacji zadań własnych stwarza możliwość właściwego jej funkcjonowania w pełnym zakresie ustawowej działalności - mówił z kolei Robert Duda, argumentując to między innymi znaczącym spadkiem bezrobocia, wzrastającą liczbą mieszkańców (w 2018 roku po raz pierwszy od wielu lat liczba mieszkańców wzrosła o ponad 300), oraz nowymi zakładami pracy.


   Głosów było więcej. Dyskusja nad tym tematem trwała kilka godzin. Radni głosowali również za wotum zaufania dla burmistrza Wielunia. 9 radnych było za, 8 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została zatem przyjęta.

   W środę na ten temat na antenie Radia ZW wypowie się burmistrz, Paweł Okrasa.

   Miłym akcentem na początku sesji było podziękowanie za 25-letnią pracę samorządowca dla byłego przewodniczącego Rady Miejskiej, Piotra Radowskigo. Życzenia w imieniu wszystkich radnych złożył obecny przewodniczący, Tomasz Akulicz.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA