Wieluń: Rozpoczęły się mediacje w sprawie ul. Sybiraków

   Podczas dzisiejszej, 41. sesji Rady Miejskiej zdjęto z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń. Wnioskował o to radny Robert Duda z Klubu Sport Zdrowie Edukacja, argumentując to podjętymi rozmowami między mieszkańcami ul. Sybiraków w Wieluniu a przedsiębiorcą, którego firmę podczas sesji przedstawił jako nowoczesną i będącą wzorem dla innych:
    - To dynamicznie się rozwijająca wieluńska firma, która dzięki wspaniałej załodze, kompetentnej kadrze kierowniczej i skutecznie realizującemu przyjętą strategię rozwoju zarządowi jest promotorem gminy Wieluń w pełnym tego słowa znaczeniu - mówił podczas dzisiejszej sesji radny Robert Duda, zwracając się jednocześnie do dyrektora Centrum Elektrycznego ANIA, Bartłomieja Zakręty, który był obecny w sali:
    - Panie dyrektorze, proszę przyjąć gratulacje za skuteczność podejmowanych działań w zarządzaniu firmą, ukierunkowanej na rozwój i prestiż.
   Radny Duda, argumentując swój wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, argumentował to tym, że zmiany w studium dotyczą w części terenu położonego w sołectwie Dąbrowa, w pobliżu Centrum Elektrycznego Ania i ulicy Sybiraków:
    - Od dawna mamy świadomość sporu, jaki w tej kwestii występuje pomiędzy zarządem firmy, która chce się rozwijać, a mieszkańcami ulicy Sybiraków, którzy z kolei chcą mieszkać w okolicy spokojnej, bezpiecznej i zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. (…)
   Radny przytoczył wytyczne, jakie nakreśla ustawa o planowaniu przestrzennym:
    - Zgodnie z jej zapisami Rada, jako organ stanowiący, podejmując niezwykle ważną dla gminy decyzję w tej sprawie, powinna ważyć interes publiczny i interes prywatny w kontekście ewentualnego konfliktu, którzy w tym przypadku, niestety, ale występuje. Ustawa określa m.in. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich przy ustalaniu lokalizacji inwestycji i tym samym jest wiążąca dla właściwego organu wydającego pozwolenie na budowę. Stronami w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Mieszkańcy ulicy Sybiraków na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2016 roku mają przypisany status strony i w związku z tym mają prawo uczestniczyć w wydawaniu pozwolenia na budowę. Od tej decyzji odwołał się inwestor, lecz Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 lutego tego roku odrzucił złożona kasację i podtrzymał decyzję w tej sprawie wydaną przez sąd niższej instancji. W świetle powyższego wydanie pozwolenia na budowę dla inwestora na terenie objętym zmianą w studium klasyfikacji PU w przyszłości będzie niezwykle trudne i skomplikowane. Przyjęcie na dzisiejszej sesji zaproponowanej zmiany w studium uwarunkowań absolutnie nie rozwiąże trwającego od dawana sporu, wręcz przeciwnie, jego eskalacja będzie jeszcze większa i zapewne przełoży się na wokandzie sądów różnej instancji. Czy nam radnym zależy właśnie na takim scenariuszu przyszłych zdarzeń? Uważamy, że jedyną rozsądną drogą w tej sytuacji są negocjacje i wypracowanie konsensusu, który zadowalałby obydwie strony. Szkoda, panie burmistrzu, że nigdy nie przejawiał pan woli bycia mediatorem w tej sprawie. Panu, jako gospodarzowi gminy, szczególnie powinno zależeć na jak najszybszym zażegnaniu występującego konfliktu, co byłoby na korzyść zarówno dla inwestora, który chce się rozwijać, jak i dla mieszkańców ulicy Sybiraków, którzy chcą mieszkać w okolicy, jaką sobie wymarzyli, zanim podjęli decyzję o lokalizacji swoich domów na tym terenie. W miniony poniedziałek z naszej inicjatywy doszło do pierwszego, roboczego spotkania zarządu firmy z przedstawicielem Stowarzyszenia „Zielone Płuca Wielunia” i tym samym został wykonany pierwszy krok w kierunku wypracowania wspomnianego konsensusu. W związku z tym, mając na uwadze dobrą wolę prowadzenia dalszych rozmów, jaką zadeklarowały zwaśnione strony, proponujemy, aby odłożyć procedowanie nad przedłożonym projekcie uchwał do czasu wypracowania zgodnego stanowiska w tej sprawie.
replica uhren iwc

    - Wypowiedź pana radnego Dudy jest potwierdzeniem tezy, że prawdziwy sens wypowiedzi jest po słowie „ale”. - mówił włodarz miasta, Paweł Okrasa- W pierwszej części pan radny Duda wygłosił laudację na cześć firmy Ania. Laudację przynajmniej taką, jakby za chwilę pan prezes Bogucki miał otrzymać order Virtuti Militari, a po chwili wyciąga siekierę i ładuje tę firmę, mówiąc kolokwialnie, w głowę. Oczywiście można mieć takie zdanie, jak pan radny Duda, tylko trzeba być konsekwentnym w swoich poczynaniach. Konflikt, który zrodził się przy ulicy Sybiraków, ani nie zgaśnie po tym, jak rada tę uchwałę dzisiaj zdejmie z porządku obrad i także nie zgaśnie wtedy, jak rada tę uchwałę przyjmie bądź jej nie przyjmie, bo nikt w tej chwili nie przesądza, że ta uchwała zostanie w takiej formie przyjęta przez wysoką radę. Natomiast jeżeli pan radny Robert Duda mówi, że burmistrz nie włączył się w proces mediacji, to jest to po prostu nieprawda, ponieważ przynajmniej dwa terminy spotkań, które chciałem zorganizować w roku 2015 bądź 2016 i proponowałem na spotkanie Stowarzyszenie „Zielone Płuca Wielunia” i pana prezesa Jacka Boguckiego, to te terminy najpierw były przez "Zielone Płuca" wstępnie uzgodnione, a potem kiedy już dochodziło do tego terminu, zostały zmienione i ustawione na taki termin, który, co wiadome było z góry, że panu Boguckiemu nie odpowiada, bo wtedy był Final Four w piłce siatkowej w Berlinie. Było wiadomo, że w tym dniu pan Jacek Bogucki na pewno nie będzie mógł się spotkać z przedstawicielami "Zielonych Płuc". Mówienie o tym, że burmistrz się nie włączył w mediacje, jest nieprawdą, ponieważ wtedy sprawa rozgrywała się na etapie pozwolenia na budowę, które - jak wszyscy wiedzą - jest w gestii starosty wieluńskiego, a nie w gestii burmistrza. Ja się włączyłem w to i wiedział pan o tym doskonale, dlatego dziwię się, że pan tutaj w sposób publiczny przekazuje rzeczy nieprawdziwe.


   Rada większością głosów zdjęła punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń z porządku obrad.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA