Od 1 marca emerytury i renty wypłacane przez ZUS wzrosną o prawie 3%

   Już wkrótce kilkumilionową rzeszę emerytów i rencistów czekają podwyżki emerytur i rent, wynikające z corocznej waloryzacji. Od 1 marca świadczenia wypłacane prze ZUS wzrosną o prawie 3%. Dobre wieści dla emerytów, którzy przeszli z renty na emeryturę z urzędu, nie mając wymaganego stażu ubezpieczeniowego uprawniającego do najniższej emerytury. Waloryzacja emerytur 2018 obejmuje świadczenia przyznane na wniosek zgłoszony najpóźniej w lutym, do których warunki zostały spełnione nie później niż w ostatnim dniu tego miesiąca. Mówi rzecznik regionalny ZUS w Łodzi, Monika Kiełczyńska:
    - ZUS waloryzację przeprowadza z urzędu, nie trzeba o jej przeprowadzenie składać wniosku. Każdy świadczeniobiorca po przeprowadzeniu waloryzacji otrzyma stosowną decyzję z informacją o nowej wysokości świadczenia. Celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Waloryzacja emerytur i rent polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przez procentowy wskaźnik waloryzacji, który w 2018 r. wynosi 102,98%. Wysokość wskaźnika uzależniona jest od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym i od realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (do obliczenia wskaźnika przyjmuje się co najmniej 20 % wzrostu). Przykład: Jeśli na koniec lutego wysokość emerytury brutto wynosiła 1000 zł, to po waloryzacji emerytura będzie wynosiła 1029,80 zł. Jeżeli wysokość emerytury na koniec lutego wynosiła 2000 zł, jej wysokość będzie wynosiła 2059,60 zł. brutto.


   Jak z powyższego wynika, na procentowej podwyżce najmocniej zyskują osoby z najwyższymi świadczeniami. Najmniej na waloryzacji zyskują osoby z niskimi świadczeniami, bo w ich przypadku podwyżki są ledwo odczuwalne. Coroczna marcowa waloryzacja dotyczy wszystkich emerytów i rencistów. Podwyżkę dostaną także osoby otrzymujące świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne i tzw. pomostówki. Wyższe świadczenia otrzymają zarówno seniorzy, którym emerytury i renty wypłaca ZUS, jak i KRUS.
   Emeryci, którzy mieli przez ZUS przyznaną emeryturę z urzędu, po rencie z tytułu niezdolności do pracy i nie mieli wymaganego stażu do emerytury minimalnej (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), niekiedy mieli emeryturę niższą od gwarantowanej najniższej jej wysokości. Po zmianie przepisów osobom, którym ZUS wypłaca od 1 marca 2017 r. emeryturę z urzędu w kwocie niższej niż: 1000 zł. brutto (emerytura z urzędu po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). 750 zł. brutto (emerytura z urzędu po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy). ZUS wypłaci wyrównanie do 1000 zł lub 750 zł za okres od 1 marca 2017 do 28 lutego 2018 r. a następnie zwaloryzuje świadczenie bieżącym (z 2018 r.) wskaźnikiem waloryzacji. Część z emerytur przyznanych przez ZUS z urzędu po rencie z tytułu niezdolności do pracy była niższa od najniższej gwarantowanej wysokości renty, obecnie w przypadku emerytur przyznawanych z urzędu (nie na wniosek), nie będzie wymagany staż ubezpieczeniowy aby wysokość emerytury była gwarantowana i wynosiła po waloryzacji 1029,80 w przypadku przejścia na emeryturę z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 772,35 w przypadku emerytury przyznanej z urzędu po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA