Wnioski o dopłaty bezpośrednie w tym roku obowiązkowo przez internet. Można już zapoznać się z aplikacją eWniosekPlus

   Od tego roku wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich muszą być złożone za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji eWniosekPlus - sprawdzić, jak ten program działa i jak z niego korzystać. Jednak gdy gospodarstwo rolne nie przekracza 10 ha, zamiast wniosku można złożyć oświadczenie. Mówi prezes Agencji, Maria Fajger:
    - Oświadczenia będą mogli składać ci rolnicy, którzy są w systemie małych gospodarstw, którzy w tym roku nie przewidują zmian w swoim gospodarstwie. My o tych możliwościach, bo to jest spore uproszczenie dla małych gospodarstw, będziemy jeszcze bardzo szeroko opowiadać. Po to, żeby też przekazać ludziom, że w sposób prosty, w postaci jednego arkusza papieru, w postaci oświadczenia mogą zadeklarować, że nic w ich gospodarstwie w stosunku do 2017 roku nie zmieniło się.


   Oświadczenia rolnicy z gospodarstw do 10 ha powinni złożyć w biurach powiatowych Agencji do 14 marca. Oświadczenia gospodarze małych gospodarstw muszą złożyć od 15 lutego do 14 marca. W przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia warunków do jego złożenia lub będą w nim braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) czy też „Oświadczenie” wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W taki przypadku rolnik będzie musiał złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018". „Oświadczenie” takie może być składane przez rolników, którzy:
- w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
- w 2017 r. nie ubiegali się o przyznanie: płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
- zadeklarowali we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
- potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,
chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

Pełna wersja nowej aplikacji zostanie udostępniona na stronie internetowej Agencji 15 marca, czyli w dniu rozpoczęcia tegorocznej kampanii przyjmowana wniosków o przyznanie płatności. Agencja, tak jak dotychczas, będzie przesyłać rolnikom wstępnie wypełniony wniosek, tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami wersji papierowej do 2020 r. Należy jednak traktować go tylko informacyjnie. Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR. „Program ma tę zaletę, że nie tylko wychwyci pomyłki, ale również na bieżąco będzie informował o popełnionych błędach czy brakach. Prawidłowo wypełniony e-wniosek zaoszczędzi rolnikowi czasu na składanie dodatkowych wyjaśnień, dokonywanie korekt, co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejsza wypłatę płatności" - wskazała w komunikacie Agencja. Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie ma konta w aplikacji e-Wniosek, powinien je utworzyć na stronie ARiMR w zakładce eWniosekPlus. Do założenia konta wystarczy podać: numer identyfikacyjny producenta - "numer gospodarstwa", kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017, osiem ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wskazanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe. ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2018 r. Po zalogowaniu się do aplikacji można wypełnić wniosek o przyznanie płatności na rok 2018. Aplikacja automatycznie sprawdzi, czy wszystkie pola obowiązkowe we wniosku zostały wypełnione i czy poprawnie. Następnie należy wysłać wniosek i pobrać potwierdzenie. Od 16 lutego Po udostępnieniu 16 lutego wersji demonstracyjnej aplikacji eWniosekPlus, ARiMR prowadzi cykl szkoleń, które przygotują pracowników ARiMR, rolników, doradców, pracowników Izb Rolniczych do korzystania z aplikacji eWniosekPlus. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, by złożyć wniosek, będą mogli skorzystać ze stanowisk komputerowych biur powiatowych Agencji oraz pomocy jej pracowników. Po udostępnieniu pełnej wersji aplikacji na stronie internetowej od 15 marca 2018 r. ARiMR uruchomi punkty pomocy technicznej w biurach powiatowych, gdzie rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy technicznej przy wypełnianiu wniosku w aplikacji eWniosekPlus. Planuje się również zorganizowanie dni otwartych w biurach powiatowych, w trakcie, których rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy pracowników BP. Dodatkowo na stronie internetowej ARiMR udostępnione będą filmy instruktażowe oraz wszelkiego rodzaju instrukcje obejmujące swoim zakresem całość procesu składania wniosku - począwszy od założenia konta w aplikacji eWniosekPlus po wysłanie kompletnego wniosku do ARiMR przez internet. Po pomoc rolnicy będą mogli także udać się do ODR-ów oraz Izb Rolniczych.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA