Trwa rekrutacja do policji. W Łódzkiem do 28 grudnia przyjętych zostanie 100 osób

   Szukasz pracy, a nigdy nie byłeś karany, masz nieposzlakowaną opinię i co najmniej średnie wykształcenie? Zostań policjantem. W łódzkiej policji do końca roku ma zostać zatrudnionych 100 nowych funkcjonariuszy. Nabór właśnie trwa. Mówi aspirant sztabowy Paweł Petrykowski:
    - To jest bardzo atrakcyjna praca i tutaj kierujemy naszą ofertę do ludzi, zarówno młodych ludzi, którzy skończyli szkołę, którzy zastanawiają się nad tym, jaki kierunek wybrać. Co w życiu dalej robić? W jakim zawodzie dalej pracować? Ale też kierujemy naszą ofertę do osób, które już być może pracę mają, ale być może też spełniają warunki, myśleli też kiedyś o służbie w policji. Myślę, że warto spróbować. W policji mamy gwarantowane bardzo różne kierunki rozwoju. Bo obszary, którymi zajmuje się policja, to tych obszarów jest bardzo wiele. Określona ściśle ścieżka kariery, a więc możemy decydować o tym, co w tej policji chcemy robić, w jakiej komórce pracować. Policjantem może zostać osoba, która nie była karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, która w pełni korzysta z praw publicznych. Co najmniej posiada średnie wykształcenie. Ale preferujemy wyższe z dziedziny ekonomii, prawa, administracji czy też bezpieczeństwa. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.


   Zarobki policjanta po ukończeniu kursu podstawowego wynoszą 2600 zł netto. Pensja wzrasta sukcesywnie w miarę kolejnych awansów w służbie. Policjantowi przysługują nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe oraz dofinansowanie do wypoczynku na każdego członka rodziny. Funkcjonariusze policji pełnią służbę w systemie 8- lub 12-godzinnym, zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy i święta. Policjant zatrudniony jest w drodze mianowania na stanowisko służbowe. Jest to odpowiednik umowy o pracę.

Kto może zostać policjantem?
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający z pełni praw publicznych;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:
- wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;
- wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);
- wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:
- posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;
- posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
- posiadanie prawa jazy kategorii „A” lub „C”.

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do służby;
- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

   Informacji o warunkach wstąpienia do Policji udziela Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi ulica Lutomierska 108/112 telefon 042-665-13-65 lub KPP w Sieradzu ulica Sikorskiego 2 telefon 043-827-77-09.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA