Skomlin: gmina wprowadza kilka programów profilaktycznych

   Na te programy nie ma zbyt dużych pieniędzy, ale liczba osób poszukujących pomocy, świadczy o tym, jak bardzo są potrzebne. Mowa o programach profilaktycznych, które realizowane są w gminach. Nie inaczej jest również w gminie Skomlin, gdzie z roku na rok wzrasta liczba osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i mających problemy psychiczne.

Aneta Chadryś, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
    - Problem (narkotykowy) istnieje na pewno. Wiemy o tym problemie głównie z ankiet, które przeprowadzane są wśród dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Skomlinie. Pedagog szkolny, który jest również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Narkotykowych, przeprowadza te ankiety kilkakrotnie w ciągu roku i na podstawie tych anonimowych wypowiedzi możemy wnioskować, że problem istnieje na terenie gminy. Z kolei w ubiegłych latach problem przemocy, według moich danych, nie był tak nasilony jak w chwili obecnej. Z danych, które pozyskaliśmy z Komisariatu Policji w Białej wynika, że z roku na rok rośnie liczba i niebieskich kart i liczba odnotowanych zjawisk przemocy domowej. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego uchwalony na lata 2016 - 2020 oparty jest na zasadzie integracji działań na rzecz poprawy utrzymania zdrowia społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego. Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że problem ten również nasila się. Mamy coraz więcej osób z zaburzeniami psychicznymi w tym coraz więcej młodzieży i dzieci.


   Programy, o których mowa to: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA